Roller i Heliga Armén

Foto: Geddafors film

Utsvultna soldater i Auxilian. Foto: Geddafors film

Legio III, Centuria II

”Skål för Ala Rike och Guds Heliga Armé
För Tredje Legionen – skål och gutår.
För Andra Centurian – tappra är de.
Och skål för Rovköpings frivilligkår.”
- Refrängen till Uti Uggleskog

Den Heliga Arméns tredje legion är en av de första legioner som skapades i det som då var Ala Rikes Heliga Armé. Tredje legionen har sedan krigsutbrottet tjänat den Heliga Armén troget – trots åtskilliga nederlag har legionens fana och standard hållits undan fienden. Andra centurian har tjänat sedan invasionen av Dalhem 1175, genom kampanjen i Vråkland och nu i kriget om det Heliga Landet.

Legionen leds av ett Penitentiskt prästpar och prästerskapet har stort inflytande i den även i övrigt Penitentiska legionen. I dagsläget har legionen åtta centurior med sammanlagt drygt 900 soldater fördelat jämnt mellan Legionärer och Auxilia. Första, andra och tredje centurian har även Vita Vingar bland sina led. Centuria II leds av en Dalhemsk centurion.

Legionens tecken är en ilsken bagge så fårskinn och skallar är en vanlig utsmyckning.
Heliga Armén på Granland III kommer bestå av 90-120 spelare varav 15 är att klassa som civila. Resterande kommer att vara legionärer, auxilia och Vita Vingar.

Legionärer

Olof Blomqvist

Legionär i Heliga Armén. Teckning: Olof Blomqvist

Andra centurians legionärer är erfarna yrkessoldater, många med erfarenhet från innan den Heliga Armén. Bland legionärerna råder en religiös förvirring och ett splittrat kulturellt ursprung. En sorts kvasidisciplin råder mellan de i övrigt smutsiga, skitiga och sviniga människor som tagit sold i den Heliga Armén. En stark stolthet finns i egenskap av legionärer gentemot Auxilian, och de flesta legionärer finner solden vara acceptabel när den kombineras med plunder.

Legionärer på Granland III kommer vara 4-6 miliser med 6-14 legionärer i varje. De kommer huvudsakligen bestå av Dalhemmingar (50 procent) följt av lika många av Aler (25 procent) och Vråker (25 procent). Den vanligaste religiösa inriktningen är den Ortodoxa tron men ungefär 20-30 procent av legionärerna är Penitenter. En del legionärer har nobelt blod, framförallt ättefolk och adel från Riket respektive Dalhem.

Auxilia

Foto: Torbjörn Wahlberg

Självspäkning är ett vanligt sätt att botgöra för synd bland Penitentiskt troende. Foto: Torbjörn Wahlberg

Där legionärerna består av soldater och människor med kriget som yrke består andra centurians Auxilian av alla de som inte hade något annat val. Den ofta fanatiskt religiösa auxilian har troget tjänat sedan utbrottet av kriget år 1173. Flera veteraner finns kvar från denna tid och bland dem råder en krigströtthet. Att fanatiskt följa den Penitentiska tron präglar vardagen för dessa djup religiösa människor vars liv präglats hårt av krigets vansinne.

Auxilian på Granland 3 kommer vara 2-4 miliser med 6-14 soldater i varje. De har en blandad bakgrund men en knapp majoritet är Måslänningar (40 procent) följt av Aler (30 procent), Vråker (20 procent) och ett fåtal Dalhemmingar (10 procent). Majoriteten är Penitenter, men 25-35 procent följer fortfarande den Ortodoxa tron. Framförallt Måslänningar. Drygt hälften av auxilian tjänar av religiösa skäl, och resten har av olika anledningar plockats upp längst med vägen.

Musiker i Auxilian

En utav miliserna ifrån Auxilian är förutom soldater även skickliga musiker som med instrument och sång underhåller Centurian. Musikerna är inte att klassa som en musikkår utan kämpar liksom alla andra soldater med vapen på slagfältet, däremot fyller de en viktig funktion i lägret under fest och vardag. Vanliga instrument är framförallt flöjter och trummor, men även lutor, fiddlor och vevliror samt säckpipor förekommer – ofta ackompanjerat med sång.

Heliga Armén på Granland III har tagit stor inspiration från sen medeltid vilket innebär att musikerna är väldigt viktiga för stämningen. Medeltida musik på både svenska och latin uppskattas enormt. En stor kampanjspecifik vissamling finns redan tillsammans med flera melodier. Kontakta arrangemanget för mer information.

Vita Vingar

Vita Vingarna från den Heliga Falkens borg i Vråkland kämpade med andra Centurian vid slaget om de sju kullarna 1177 AG. Deras närvaro vid även denna strid fyller Centuria II med en djup tilltro till det rätta i det Heliga kriget. Vingarna är högt respekterade dels som krigare, men framförallt för den fromhet och återhållsamhet de lever efter. Vita Vingarna tar inte del av varken plunder, sold eller överdådig kost eller dryck. De dricker inte alkohol och rör heller inte andra droger utan spenderar stora delar av sin dag i djup bön eller genom att sona sina synder. Deras esoteriska tolkning av den Ortodoxa tron är mycket nitisk och strikt, och tillåter få tolkningar i jämförelse med det vida utrymme övriga Ortodoxt troende har.

Vita Vingarna på Granland 3 kommer vara en trupp med 10-12 syskon och tillhörande väpnare. De har ett blandat kulturellt ursprung men många växte upp som vråkiska hittebarn på borgen. Vita Vingarna har sin egen strikta kultur och samtliga följer den esoteriska tolkningen av den Ortodoxa tron.

Läkare & Apotekare i Vita Vingarna

Bland de Vita Vingar som finns bland Centuria II finns även en grupp läkare och apotekare – även de från den Heliga Falkens borg. Dessa individer spenderar normalt sett sina dagar med att se till sjuka bland de Vråker som har råd att betala för deras tjänster men följer nu med den Heliga Armén för att utan ersättning se till de soldater som såras eller insjuknar i Guds tjänst.

Vita Vingarnas läkare kan på vissa sätt jämföras med den Reguljära Arméns läkare, där den huvudsakliga skillnaden är att större fokus läggs på de religiösa aspekterna än på de medicinska. Böner efter Guds nåd i samband med heliga salvor, rökelser och dekokter är grunden i ett annars väldigt blodigt om än avancerat arbete. Många soldater vägrar dessutom ta emot sjukvård i tron om att det är Guds vilja om de dör eller lever – vilket ofta komplicerar arbetet för de få läkekunniga som finns.

Vita Vingarnas apotekare och läkare på Granland 3 kommer vara en icke-stridande grupp på fem eller sex syskon ur Vita Vingarna. För dessa roller finns det ett utökat funktionsansvar där det är viktigt att förkroppsliga den vision om religiös sjukvård som finns.

Präster

Centuria II har tre prästpar med sig i fält, dessa har hand om det religiösa arbetet i centurian samt rådslår Centurion. Det finns ett penitentiskt prästpar från Riket och ett från Vråkland men där finns också ett Ortodoxt prästpar från södra Riket. Dessa tre arbetar nära tillsammans och lyckas överlag samarbeta väl, framförallt eftersom att de har en tydlig maktordning.

Högst i rang är Penitentiska prästparet från Riket. Dessa består före detta Ortodoxa präster som konverterade till den Penitentiska tron i början av kriget och sedan dess har följt den Heliga Armén. Båda är aler av god börd och kommer från Rovköping. De anses av icke-penitenter som vansinniga.

Lägst i rang står det Ortodoxa prästparet från södra Riket. Detta är ett ungt alerskt prästpar som nyligen valt att gå i fält, tidigare var de bypräster i en huvudsakligen Måsländsk by. En av dem är en Måslänning som gift sig alerskt. Ett kärleksfullt och glatt par.

Mellan och lite utanför rangordningen mellan de alerska prästerna finns ett Vråkländskt penitentiskt prästpar som växte upp med den Penitentiska tron. Dessa har följt tron genom hela livet och har således sett Penitenter från alla generationer – till skillnad från de nyligen konverterade. Respekterade för sin visdom.

Krog

Krog

Fest och fylla är vanligt förekommande i den Heliga Armén.

Ett gäng gamla dalhemska legionärer från Centuria II valde efter många år av strid att dra sig tillbaka från striden och istället bli krögare. De driver nu en krog som följer efter Legia III när dessa drar fram. Centuria II är mycket glada över att ha med sig krogen och gör gärna av med penningar där – krogen är en naturlig samlingsplats för både legionärer och auxilia. Krogen själva är ett glatt gäng med många historier att dela med sig av.

Krogen består av 5-7 Ortodoxa Dalhemmingar.

Centuriepar

Andra centurians centuriepar är ett mycket respekterat och bitvis fruktat par som innan kriget tjänstgjorde som Dalhemska legosoldater. Efter trogen tjänst som Prefekter i Legia III, Centuria I blev nuvarande Centuriepar utnämnt som dugliga efterträdare till Centurians förra Centuriepar som dog vid slaget om Duvfors år 1175. Det nuvarande Centurieparet har lett Centurian sedan reträtten från Duvfors samma år. Centurieparet är båda djupt troende Penitenter.