Vision

Vision

Levande rollspel bygger på idén om en gemensam berättelse. Som ett led i detta kommer vi inför Granland III att arbeta genomgående med att förmedla visionen så att alla medverkande arbetar mot samma mål. Grundförutsättningarna för arrangemanget presenteras i den här visionstexten, som är ett av de viktigaste styrdokumenten.

Arrangemanget skall vara öppet, välkomnande och aktivt arbeta för alla ska kunna delta oavsett sina förutsättningar. Ingen inblandad ska diskrimineras av skäl som exempelvis, men inte begränsat till; kön- och könsuttryck, etnicitet, sexualitet, funktionsnedsättning eller klass. Ett avsteg från detta görs i själva fiktionen: kulturen i spelvärlden är polariserad i könsspektrumet, så alla karaktärer i fiktionen definieras som män eller kvinnor. Självklart står det dig som spelare fritt att avgöra om du vill spela man eller kvinna – kampanjvärlden är jämställd.

Inför arrangemanget kommer projektgruppen att besöka ett antal städer i Norden med målet att kunna träffa så många deltagare som möjligt. Vi uppmuntrar också övriga engagerade att själva skapa aktiviteter inför arrangemanget i syfte att samtliga deltagare skall ha en så likriktad vision av spelet och arrangemanget som möjligt. En del av detta som ses som särskilt viktig är att deltagarna på båda sidorna har samma bild av spelet, så att både spelarna med roller i Heliga Armén och de med roller i Granlands Reguljära har samma målbild.

Granland III är i första hand ett drama. Striderna på lajvet kommer alltid vara underordnade rollspelet. Vi vill se genomtänkta roller som är väl förankrade i fiktionen och utrustning av hög standard. Fokus kommer ligga på spelet soldaterna emellan, där skillnaderna mellan deras kulturer, religioner och bakgrunder kommer bygga grunden till dramat. Vi vill se spel på de sociala konflikterna i Ordavesvärlden – rasismen, de olika trosuppfattningarna och de olika ekonomiska skikten.

På Granland III kommer det att förekomma strider och det kommer att förekomma action-element, men dessa kommer enbart förekomma i syfte att driva fram övrigt rollspel. Vi förväntar oss att våra deltagare i strid kommer spela generöst och ge varandra ett varierat spel av förlust och vinst. Granland III är inte ett spel för dig som tycker att det är roligt med strider men egentligen inte gillar rollspel.

Slutligen är ambitionen att Granland III ska vara ett spel som är mer än bara en underhållande upplevelse. Både själva scenariot och för- och efterarbetet ska fungera som plattform för att ta upp lajvets teman och ge våra deltagare en upplevelse som är lärorik och givande för deras framtida liv.